Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer

Welkom op onze website. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Bij het gebruik of het bezoeken van onze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

Informatie over ons

Deze website wordt geëxploiteerd door Stichting Bevrijdingsmuseum Maastricht (hierna ook: de Stichting), statutair gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 50873474.

Persoonlijk gebruik

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij de Stichting u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Donatie

Indien u geld of materialen doneert aan de Stichting, kunt u daaraan geen aanspraken of rechten ontlenen jegens de Stichting inclusief (maar niet beperkt tot) enig recht van inspraak in het beheer van het museum en enig bezoekrecht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Stichting biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”) en deze informatie kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Stichting geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de dienst die wij op onze website aanbieden om welke reden dan ook te staken en/of te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen. De Stichting garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin garandeert de Stichting het ongestoord functioneren van deze website. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Stichting, wijst de Stichting expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies – directe schade en gevolgschade, vermogensschade of enig ander nadeel – die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via deze website, voor zover dat wettelijk is toegestaan. Deze uitsluiting van onze aansprakelijkheid wordt door u door het gebruik van onze website expliciet aanvaard.

Privacy

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door van onze website gebruik te maken, verleent u toestemming voor die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn. Wij verzoeken u onze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, handelsmerken en afbeeldingen op onze website en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn de exclusieve eigendom van de Stichting of haar licentiehouders. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting is het de gebruiker van onze website niet toegestaan de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, te verzenden, te verspreiden, te bewerken, opnieuw publiek toegankelijk maken of te laten circuleren of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden. Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting niet toegestaan een eigen database met substantiële onderdelen van onze website aan te maken en/of publiekelijk toegankelijk te maken.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks op onze website die verwijzen naar websites die niet de eigendom zijn van de Stichting worden alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van onze website en impliceren niet dat de Stichting deze website(s) van derden of de informatie die aldaar gegeven wordt goedkeurt of onderschrijft. De Stichting is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites van derden.

Misbruik

Bij misbruik van onze website of overtreding van de toepasselijke voorwaarden behoudt de Stichting zich het recht voor u zonder voorafgaande waarschuwing van onze website te verwijderen en u van toekomstig gebruik uit te sluiten. De Stichting kan naar eigen inzicht aangifte doen bij de politie en de Stichting zal de toegebrachte schade op de veroorzaker van de schade verhalen.

Wijziging voorwaarden

De Stichting behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden staat op https://bevrijdingsmuseummaastricht.nl.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van onze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.